Loader

Medicinsk vetenskap enligt Karolinska Institutet

VARDAGSMOTION GAV STORA HÄLSOVINSTER. Oväntat! Forskare har analyserat hur olika nivåer av fysisk aktivitet hos 1 200 personer  påverkar dödligheten i bland annat hjärt- kärlsjukdom 15 år senare. Risken att dö i denna sjukdom beräknades minska med 24 % om en halvtimmes stillasittande om dagen ersattes med fysisk aktivitet på låg intensitet (vardagsaktivitet). Fysisk aktivitet på minst måttlig intensitetsnivå hade som väntat ännu större påverkan på risken att dö i hjärt-kärlsjukdom. Tio minuters måttlig till intensiv aktivitet om dagen minskade risken för denna sjukdom med 38 %, medan trettio minuter om dagen minskade risken med hela 77 %, enligt beräkningarna. (Clinical Epidemiology January 2018)

BETYDELSEN FÖR ENSAMSTÅENDE AV ATT HA HUND. 36 procent, så mycket minskade risken för hjärt-kärlsjukdom för ensamstående med hund jämfört med ensamstående utan vovve, enligt en studie av 3,4 miljoner tidigare hjärtfriska svenskar gjord av forskare vid bl a Uppsala universitet. (Scientific Reports November 2017)

ALKOHOLSKADOR KARTLAGDA PÅ DNA-NIVÅ. Brittiska forskare har kartlagt hur alkohol skadar DNA i stamceller vilket kan förklara varför alkoholkonsumtion ökar risken för cancer. Forskarna upptäckte att acetaldehyd, ett skadligt ämne som bildas vid nedbrytning av alkohol, kan leda till permanenta DNA-skador och förändrade kromosomer i blodstamceller, något som i sin tur ökar risken för att vissa former av cancer utvecklas. Enzymet ALDH, som bryter ned acetaldehyd, utgör enligt forskarna en av kroppens främsta skyddsmekanismer mot genetiska alkoholskador. Miljontals människor saknar dock eller har defekta ALDH-enzymer, vilket leder till att de mår dåligt när de dricker alkohol, och enligt forskarna riskerar dessa individer att ta mer skada av alkohol än andra. (Nature January 2018)

NYA BELÄGG FÖR ATT LÅNG UTBILDNING MINSKAR RISKEN FÖR ALZHEIMER. Orsakerna bakom Alzheimers sjukdom är till stor del okända och ingen effektiv behandling finns. Forskningen är delvis inriktad på att identifiera riskfaktorer som – om de motverkas – skulle kunna minska förekomsten av sjukdomen. Forskaren Susanna Larsson vid KI har nu, tillsammans med kollegor från Cambridge och München, använt mendelsk randomisering ( som använder genetisk information för att ge en klarare bild av orsakssambanden) för att undersöka om en rad olika livsstilsrelaterade och kardiovaskulära riskfaktorer påverkar risken för Alzheimers sjukdom. Jämförelse av de genetiska varianterna hos drygt 17 000 alzheimerpatienter och 37 000 kontrollpersoner visade en stark koppling mellan minskad alzheimerrisk och gener som är kända för att förutspå lång utbildning. – De här resultaten ger de starkaste beläggen hittills för att hög utbildningsnivå verkligen minskar risken för Alzheimers sjukdom. En möjlig förklaring till sambandet är enligt forskarna så kallad “kognitiv reserv”, det vill säga hjärnans förmåga att kompensera för åldrande genom att aktivera nätverk eller strukturer som normalt inte används. En stor kognitiv reserv skulle således kunna bromsa utvecklingen av symptom vid alzheimer. Vi vet från tidigare forskning att högutbildade personer med amyloida plack i hjärnan, vilka är kännetecken för alzheimer, presterar betydligt bättre på kognitiva test än lågutbildade med liknande plackbörda, säger Susanna Larsson. (BMJ December 2017)

FÖRÄNDRINGAR I HJÄRNAN TJUGO ÅR FÖRE ALZHEIMERDEBUT. Tidigt tecken. Genom att studera personer i familjer med kända alzheimermutationer, har forskare kunna undersöka förändringar som uppkommer mycket tidigt i utvecklingen av Alzheimers sjukdom. – Inflammatoriska förändringar i form av ökad mängd astrocytceller tycks vara ett mycket tidigt tecken som kan indikera start av sjukdomen. Astrocytaktiveringen är som högst ungefär tjugo år före förväntade symtom och därefter minskar den, till skillnad från ansamlingen av så kallade amyloidplack som ökar konstant med tiden fram till symtom, säger forskningsledare Agneta Nordberg. Resultaten visar att sjukdomsprocessen startar många år innan symtomen märks och att det bör vara möjligt att sätta in skyddande behandling tidigt. (Brain January 2016)

OVANLIGT MED KÖNSSTEREOTYPA HJÄRNOR. En israelisk forskargrupp gör nu ett nytt inlägg i diskussionen om det finns skillnader mellan mäns och kvinnors hjärnor. Efter att med hjälp av MRI-bilder ha studerat strukturen hos cirka 1 400 hjärnor fann de att några strukturella särdrag var vanligare hos kvinnor, andra är vanligare hos män och några är vanliga hos båda könen. Det gick dock inte att könsklassificera hela hjärnor. Det var nämligen mycket sällsynt med hjärnor som rakt igenom hade “kvinnliga” eller “manliga” drag. I stället är våra hjärnor uppbyggda av en mosaik av “manliga” och “kvinnliga” egenskaper som är kombinerade huller om buller. (Proceedings of the National Academy of Science October 2015)

NÅGRA ORD OM HUR KUNDALINIYOGA/MEDICINSK YOGA KAN ANVÄNDAS FÖR HEALING.

  1. Det första att lära sig är att andas utifrån navelpunkten. Det kan med fog påstås att den som andas på det viset aldrig kan bli utbränd.
  2. Inom yoga beskrivs det att vi har tre olika sinnen eller stadier: Det negativa (eller skyddande) sinnet, det positiva sinnet och det neutrala sinnet. Bli vän med ditt negativa sinne, annars kommer det sinnet att producera rädsla som kan utvecklas till fobi.
  3. Varje yogapass har både en fysisk/materiell effekt och en eterisk/metafysisk effekt därför att kroppen är multidimensionell.
  4. När du börjar utöva KundaliniYoga startar du en kreativ process. I början kan vi som yogautövare vara ganska narcissistiska/självupptagna, men så småningom börjar vi förstå att andra människors liv är lika viktiga som våra egna liv. Denna förståelse leder till att vi också märker att våra egna önskningar oftare kommer att bli uppfyllda, det är en naturlig del i en utvecklingsprocess. Vi upptäcker att självupptagenhet har sin a begränsningar. Inställningen att vilja tjäna andra, ge närig åt andra, kommer att leda till att vi själva får mer näring. Du kommer i kontakt med och utvecklar subtilare former av perception. Yoga handlar om sådana subtilare energier. Yoga blir då en väg, en process för att upptäcka nya okänd dimensioner i tillvaron, vilket i sig blir helande.

 

Skriv en kommentar